OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne warunki handlowe Vonroc B.V., z siedzibą przy Lingenstraat 6, 8028 PM, ZWOLLE, Holandia.

Zgłoszone pod nr 71933107 do Izby Handlowej w Zwolle.

 

A. DEFINICJE

1. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie w niniejszych ogólnych warunkach:

My: Vonroc B.V., z siedzibą w Zwolle;

Kupujący: strona, której składamy ofertę lub z którą zawarliśmy umowę o dostawę towarów;

Osoba prywatna: Kupujący, który nie działa jako lub w imieniu firmy.

Producent, (pod)dostawca: Strona trzecia, będąca dostawcą określonych towarów lub usług;

Sklep internetowy: Sklep internetowy, którego jesteśmy właścicielem i operatorem, będący Vonroc.com.

Umowa: umowa pomiędzy kupującym a nami.

 

B. OGÓLNE

1. Nasze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej umowy, którą zawieramy, pomimo klauzuli Kupującego, która stanowi inaczej, a która nie jest wyraźnie określonym odstępstwem od konkretnej klauzuli w naszych warunkach. Zastosowanie jakichkolwiek warunków Kupującego, niezależnie od tego, jak są one nazwane, jest wyraźnie wyłączone.

2. Odstępstwa od naszych ogólnych warunków handlowych są ważne tylko wtedy, gdy zostaną przez nas pisemnie zatwierdzone.

3. Niepisemne potwierdzenia i uzgodnienia naszych pracowników są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas pisemnie zatwierdzone.

4. If one or more provisions of our terms and conditions are deemed non-applicable by court ruling they shall be deemed replaced by a stipulation agreed upon by both parties that comes closest to the objective envisaged by the parties and expressed by the stipulation deemed non-applicable. In such a condition, the remaining stipulations remain in force.

5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień naszych warunków handlowych zostanie orzeczeniem sądowym uznane za nieobowiązujące, zostaną one zastąpione uzgodnionym przez obie strony postanowieniem, które będzie najbardziej zbliżone do celu przewidzianego przez strony i wyrażonego w postanowieniu uznanym za nieobowiązujące. W takim przypadku pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

C. OFERTY I UMOWY

1. Wszystkie nasze oferty są niewiążące, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Oczywiste błędy lub pomyłki nigdy nie są dla nas wiążące.

2. Wszystkie nasze oferty są ważne przez okres do trzech miesięcy, chyba że ustalono lub uzgodniono inaczej.

3. Katalogi, zdjęcia, obrazy lub rysunki udostępnione przez nas lub naszych dostawców w ramach ofert są niewiążące i służą jedynie celom informacyjnym i poglądowym. Nie zobowiązują nas one do realizacji dostawy zgodnie z przedstawionymi wymiarami, wagą lub innymi danymi technicznymi i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako gwarancja. Katalogi, zdjęcia, obrazy lub rysunki pozostają zawsze naszą własnością i bez naszej pisemnej zgody nie mogą być kopiowane, przekazywane osobom trzecim ani im udostępniane.

4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zdjęcia i rysunki dostarczone przez nas lub naszych dostawców, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania z naszej strony. Nasi Kupujący nie mogą czerpać żadnych praw z różnic pomiędzy wyżej wymienionymi rysunkami a zamówionymi w ich wyniku towarami, niezależnie od tego, czy różnice te wynikają z błędów na rysunku, zmian konstrukcyjnych w okresie przejściowym, czy też z innych przyczyn.

5. Kupujący jest zobowiązany do oceny, czy towar nadaje się do celu, do którego zamierza go użyć. Nie gwarantujemy, że towar nadaje się do celu, do jakiego zamierza go użyć Kupujący, nawet jeśli cel ten został nam podany do wiadomości. Wszelkie porady udzielone przez nas w ramach dostawy towaru nie prowadzą do powstania odpowiedzialności z naszej strony.

6. Umowa zostaje zawarta w dniu wysłania przez nas pisemnego potwierdzenia zamówienia lub w przypadku zakupu dokonanego w naszym Sklepie Internetowym, po ostatecznym złożeniu zamówienia.

7. Każde zamówienie od Kupującego przyjmujemy pod warunkiem, że zdolność kredytowa Kupującego zostanie potwierdzona uzyskanymi informacjami. Możemy wstrzymać wykonanie naszych zobowiązań, jeżeli okoliczności lub wiedza, którą uzyskaliśmy po zawarciu umowy, dają nam uzasadnione podstawy do obaw, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

8. W przypadku niemożności wykazania wystarczającej zdolności kredytowej lub zmiany formy prawnej Kupującego możemy odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez konieczności interwencji sądowej i bez ponoszenia odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które powstaną w wyniku takiego działania.

 

D. CENA

1. Z wyjątkiem cen wymienionych w naszym Sklepie Internetowym, wszystkie ceny wymienione przez nas są zawsze w euro i bez podatku VAT, podatków, ceł i innych kosztów związanych ze sprzedażą i dostawą towarów. Ceny w naszym Sklepie Internetowym są zawsze z VAT, podatkami, cłami i innymi kosztami związanymi ze sprzedażą i dostawą towarów.

2. O ile ceny nie zostały uzgodnione jako stałe, zamówienia rezerwujemy wyłącznie w oparciu o ceny obowiązujące w dniu wysyłki. Cena obejmuje opakowanie, ale nie zawiera podatku VAT, podatków, ceł i innych kosztów związanych ze sprzedażą i dostawą towarów.

3. Do wszystkich zamówień mamy prawo doliczyć koszty manipulacyjne. Zależą one od wielkości zamówienia, kraju, w którym znajdują się biura Kupującego, odpowiednio do miejsca przeznaczenia towarów.

4. Wszystkie podwyżki cen spowodowane opłatami państwowymi, wzrostem wynagrodzeń, zmianami kursów walut i innymi czynnikami zwiększającymi koszty, które wejdą w życie po zawarciu umowy, zostaną przerzucone na Kupującego, jeżeli pomiędzy złożeniem zamówienia a dostawą towaru upłynęło więcej niż trzy miesiące.

 

E. DOSTAWA

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się w naszym magazynie w Zwolle zgodnie z Incoterm "ex works" obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. W przypadku dostaw wynikających z Umów zawartych za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego, miejscem dostawy jest adres dostawy podany przez Kupującego w procesie zamówienia.

2. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy lub zaniedbania przez Kupującego udzielenia informacji lub instrukcji niezbędnych do realizacji dostawy, towar będzie przechowywany na ryzyko Kupującego. Kupujący będzie odpowiedzialny i poniesie wszelkie dodatkowe koszty powstałe w ten sposób. 3.

3. Jesteśmy zobowiązani do ubezpieczenia przechowywanych u nas dla Kupującego towarów tylko od szkód pożarowych i kradzieży zgodnie z warunkami naszej polisy ubezpieczeniowej. Wszelkie inne ryzyka, w tym ryzyko wojenne, obciążają Kupującego.

4. W razie potrzeby możemy realizować dostawy częściowe. Każda dostawa częściowa będzie traktowana jako oddzielna Umowa na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i jako taka może być fakturowana.

5. Podane terminy dostaw są przybliżone i nigdy nie stanowią terminu ostatecznego. Jeżeli Umowa nie zawiera terminu dostawy, to Kupujący musi wyznaczyć nam na piśmie co najmniej miesięczny termin dostawy, zanim Kupujący będzie mógł twierdzić, że termin dostawy został przekroczony. Będziemy starali się dotrzymać podanego terminu dostawy w miarę naszych możliwości, jednak jego przekroczenie nie powoduje naszej odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub umyślnego działania z naszej strony. Ponadto w przypadku przekroczenia terminu dostawy Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy lub odmowy odbioru towaru. Musimy mieć możliwość prawidłowego wykonania umowy.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dostaw w częściach, chyba że Umowa wyłącza taką możliwość w formie pisemnej. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty faktury za każdą dostawę częściową, tak jakby była ona odrębną umową.

7. Jeżeli Kupujący po otrzymaniu od nas zawiadomienia jest lub pozostaje w zwłoce z zapłatą zaległych faktur, będziemy mieli prawo do wstrzymania wszystkich bieżących i przyszłych dostaw bez żadnych dalszych zapowiedzi i lub dostaw za pobraniem i lub anulowania bieżących zamówień.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które Kupujący poniósł lub poniesie z tego tytułu.

8. Dostawy wynikające z Umów zawartych za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego będą realizowane na adres podany przez Kupującego w procesie składania zamówienia. Jeżeli Kupujący nie będzie mógł odebrać przesyłki pod tym adresem w momencie jej doręczania, w ciągu kilku dni zostanie podjęta druga próba doręczenia pod ten sam adres. Jeżeli Kupujący nadal nie będzie mógł odebrać przesyłki, otrzyma informację od firmy transportowej, aby przyjechał i odebrał przesyłkę w swoim lokalnym magazynie. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana w terminie podanym przez firmę transportową, zostanie ona automatycznie zwrócona do nas. Jeśli w takim przypadku będziemy musieli ponownie wysłać przesyłkę do Kupującego, zrobimy to na koszt Kupującego.

 

F. PŁATNOŚCI

1. Termin płatności każdej faktury rozpoczyna się od daty widniejącej na fakturze.

2.  Kupujący będzie dokonywał wszelkich płatności zgodnie z warunkami płatności podanymi na fakturze bez żadnych potrąceń, zawieszeń lub rozliczeń. Jeżeli nie podano konkretnego terminu płatności, płatność musi być dokonana w ciągu trzydziestu dni od daty faktury w walucie i na numer rachunku bankowego podany na fakturze. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonywane przez Kupującego będą w pierwszej kolejności rozliczane z wszelkimi zaległymi odsetkami i kosztami, a w drugiej kolejności z należnymi fakturami, których termin płatności jest najdłuższy, nawet jeśli Kupujący oświadczy, że dana płatność dotyczy innej faktury.

3. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty lub nie dokona zapłaty w terminie, Kupujący popada w zwłokę z mocy prawa bez konieczności upomnienia lub zawiadomienia o zwłoce lub interwencji sądowej, a my mamy prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 1% za każdy miesiąc lub część miesiąca liczoną od dnia wymagalności płatności, w którym to przypadku całkowita kwota roszczeń wobec Kupującego jest również natychmiast w pełni wymagalna. Opóźnienia w dostawach, których nie można przypisać nam zgodnie z art. I, nie mają wpływu na określone terminy płatności i nie stanowią powodu do opóźnienia płatności.

4. Postanowienia wymienione w punkcie F. 1 obowiązują również dla towarów, które na życzenie Kupującego zostały złożone w naszym magazynie oraz dla dostaw częściowych. 

5. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów sądowych i pozasądowych, które poniesiemy w celu uzyskania zapłaty naszej wierzytelności. Pozasądowe koszty windykacji w przypadku przekazania wierzytelności do windykacji wynoszą 15% danej kwoty, bez maksimum i minimum 25 €. Sam fakt, że zapewniamy sobie pomoc osoby trzeciej w celu ściągnięcia zaległości, dowodzi wysokości i obowiązku zapłaty przez kupującego kosztów windykacji pozasądowej. Jeżeli w ramach działań windykacyjnych zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia zwykłych kosztów wniosku o ogłoszenie upadłości w danej jurysdykcji.

6. Okoliczności wymienione w punktach E.7, C.3, C.4 i K.2 nie dają Kupującemu prawa do odmowy, zmniejszenia, rozliczenia lub zawieszenia dostawy lub zapłaty za towar ani do żądania od nas zwrotu kosztów.

7. Reklamacje nie dają Kupującemu prawa do odmowy, zmniejszenia, rozliczenia lub zawieszenia należnych płatności.

8. Mamy prawo do odzyskania niezapłaconego jeszcze towaru dostarczonego w ramach zastrzeżenia własności bez konieczności interwencji sądowej, niezależnie od naszego prawa do żądania odszkodowania, w następujących przypadkach:

a. jeżeli Kupujący nie wypełnia swoich zobowiązań i znalazł się w stanie zwłoki.

b. w przypadku ogłoszenia upadłości, złożenia wniosku o wstrzymanie płatności lub likwidacji przedsiębiorstwa w całości lub w części.

c. w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa Kupującego w wyniku przeniesienia udziałów lub śmierci.  

d. w przypadku zmiany formy prawnej Kupującego.

e. w przypadku zajęcia i przymusowej sprzedaży towarów lub własności Kupującego, w tym również dostarczonych przez nas towarów, które nie zostały w pełni opłacone. W przypadku skorzystania z tego prawa uregulujemy tę część ceny kupna, która została nam już zapłacona. W takim przypadku zachowujemy nasze roszczenia odszkodowawcze.

9. Mamy prawo do rozliczenia wszelkich kwot, które Kupujący jest nam winien, w tym między innymi niesłusznie potrąconych rabatów, kosztów transportu i niezapłaconych kosztów odsetek, z wszelkimi kwotami, które jesteśmy winni Kupującemu z tytułu rabatów, upustów, warunków sprzedaży lub z jakiegokolwiek innego powodu.

10. Postanowienia zawarte w punkcie F.3 i F.5. obowiązują wyłącznie osoby prywatne, o ile nie odbiegają one w sposób negatywny z punktu widzenia Kupującego od "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten" zgodnie z prawem holenderskim.

 

G. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU PRAWNEGO  

1. Wszystkie towary, które zostały lub zostaną przez nas dostarczone, pozostają naszą wyłączną własnością do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń, które mamy lub będziemy mieć wobec Kupującego, co obejmuje co najmniej roszczenia wymienione w art. 3.92 ust. 2 prawa holenderskiego.

2. Dopóki własność towaru nie zostanie przeniesiona na Kupującego, Kupujący nie może zbyć, obciążyć, zastawić lub oddać towaru pod (potencjalną) kontrolę osoby trzeciej inaczej niż w ramach zwykłego toku działalności Kupującego. Na nasze pierwsze żądanie Kupujący będzie współpracował z nami w celu ustanowienia zastawu na wszystkich wierzytelnościach, które ma lub uzyska z tytułu dostawy niezapłaconego towaru.

3. Kupujący jest zobowiązany do starannego przechowywania dostarczonego towaru zastrzeżonego i oznaczenia go jako naszej własności.

4. Mamy prawo do odzyskania wszelkich towarów od Kupującego, które zostały dostarczone w ramach zastrzeżenia własności, jeśli Kupujący zalega lub wydaje się, że będzie zalegał ze zobowiązaniami płatniczymi Kupującego. Kupujący umożliwi nam swobodny i nieograniczony dostęp do pomieszczeń Kupującego, biur, magazynów lub innych miejsc, w których towary są przechowywane w celu kontroli naszych towarów lub wykonywania naszych praw.

5. Na nasze pierwsze żądanie Kupujący jest zobowiązany do:

a. ubezpieczyć dostarczony towar w ramach zastrzeżenia własności i utrzymywać go w stanie ubezpieczenia od ognia, wybuchu i szkód spowodowanych przez wodę, jak również od kradzieży oraz umożliwić nam wgląd w polisę ubezpieczeniową.

b. zastawić wszelkie roszczenia Kupującego wobec ubezpieczycieli w odniesieniu do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności w sposób określony w art. 3:239 holenderskiego prawa cywilnego.

c. oznaczenia dostarczonego towaru zastrzeżonego jako naszej własności.

d. współdziałania we wszystkich innych środkach, które chcemy podjąć lub o które prosimy Kupującego w celu ochrony naszych praw własności do towarów, które nie będą nadmiernie szkodzić Kupującemu w zwykłym toku działalności

6. Postanowienia wymienione w punktach G.1 do G.5 nie mają wpływu na jakiekolwiek inne nasze prawa.

7. Dla Kupujących z Niemiec obowiązuje poniższe postanowienie o zastrzeżeniu własności, a postanowienia wymienione w punktach G.1 do G.6 obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim uzupełniają poniższe postanowienia:

Für Abnehmer in Deutschland gilt den nachstehenden erwähnten Eigentumsvorbehalt und gilt der unter G1 bis einschließlich G6 genannte Vorbehalt nur für soweit es einen Zusatz ist:

 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.

Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. 

Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.

Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. 

 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.

Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.

Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.

 

H. SKARGI

1. Reklamacje dotyczące natychmiast zauważalnych odchyleń w porównaniu z potwierdzeniem zlecenia, dostarczonym towarem lub fakturą należy złożyć do nas w formie pisemnej w ciągu czternastu dni od otrzymania potwierdzenia zlecenia, zrealizowania dostawy lub wystawienia faktury. Jeśli w ciągu czternastu dni nie wpłynie do nas żadna reklamacja, uznaje się, że Kupujący zaakceptował odpowiednio potwierdzenie zamówienia, dostawę lub fakturę.

2. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia nam wad niewidocznych w ciągu siedmiu dni od ich wykrycia, jednak nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty dostawy. Jeżeli w tych terminach nie zostaną nam zgłoszone żadne wady, uznaje się, że Kupujący zatwierdził towar.

3. Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów nie mogą dotyczyć towarów, które zostały dostarczone wcześniej, ani towarów, które zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nawet jeśli wszystkie te dostawy wynikają z tej samej Umowy.

4. Jeżeli reklamacja zostanie przez nas uznana, podejmiemy skuteczne środki, jakie uznamy za stosowne.

5. W przypadku reklamacji Kupujący powinien umożliwić nam przeprowadzenie kontroli danego towaru przez rzeczoznawcę lub niezależny organ kontrolny. Jeżeli rzeczoznawca uzna reklamację za zasadną, koszty kontroli zostaną przez nas pokryte. W przeciwnym razie koszty kontroli ponosi Kupujący.

6. Wszystkie towary, również te objęte postanowieniami gwarancyjnymi, mogą być zwrócone do nas tylko po uzyskaniu naszej wyraźnej i pisemnej zgody. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Zwrócona przesyłka nie wpływa na obowiązek zapłaty zafakturowanych kwot ani nie daje Kupującemu prawa do rozliczenia jakiejkolwiek kwoty z naszą całkowitą wierzytelnością wobec Kupującego. Przyjęcie przesyłki zwrotnej w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z przyjęciem przez nas przyczyny podanej przez Kupującego dla przesyłki zwrotnej. Ryzyko związane ze zwróconym towarem pozostaje po stronie Kupującego do momentu uznania przez nas danego towaru.

 

I. SIŁA WYŻSZA

1. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie okoliczności, które czasowo lub trwale uniemożliwiają wykonanie Umowy, a które nie mogą być przypisane stronie powołującej się na siłę wyższą. Termin siła wyższa obejmuje co najmniej strajki, wykluczenia, środki podjęte przez władze, wojnę lub oblężenie, pożar, klęski żywiołowe, epidemie, brak surowców lub siły roboczej niezbędnej do dostawy towarów, problemy transportowe podczas transportu towarów oraz problemy z wysyłaniem lub odbieraniem wiadomości drogą elektroniczną. Siła wyższa opisana powyżej u naszych dostawców lub innych osób trzecich, od których jesteśmy zależni, jest również uważana za siłę wyższą z naszej strony.

2. Sytuacje siły wyższej powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich wystąpieniu przez stronę, która powołuje się na siłę wyższą. W przypadku powołania się przez Kupującego na siłę wyższą mamy prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi dodatkowymi kosztami, takimi jak m.in. godziny oczekiwania oraz dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania. Po ustaniu działania siły wyższej strona, która powołuje się na siłę wyższą, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie drugą stronę.

3. W czasie trwania siły wyższej nasze dostawy i inne zobowiązania zostają zawieszone. Jeśli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż sześć miesięcy, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

4. Jeśli już częściowo wywiązaliśmy się z umowy, poprzez produkcję lub częściową dostawę towaru, przysługuje nam prawo do rozsądnego zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą realizacją do momentu wystąpienia siły wyższej.

  

J. GWARANCJA

1. Nie udzielamy żadnych innych gwarancji niż te, które zostały wyraźnie opisane w umowie lub w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Gwarancja ta ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Kupującego i według naszego uznania.

2. Obowiązuje ustawowy okres gwarancji obowiązujący w kraju zakupu. Udzielamy gwarancji producenta na użytkowanie i konserwację typu "Zrób to sam" zgodnie z odpowiednią instrukcją. W Holandii obowiązuje okres dwóch lat na maszyny i sześciu miesięcy od daty zakupu na baterie, ładowarki i nie zużywające się akcesoria.

3. Kupujący nie ma prawa udzielać w naszym imieniu żadnych gwarancji na dostarczony towar, a my nie ponosimy odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez Kupującego osobom trzecim.

4. Wady objęte gwarancją będziemy naprawiać bez opłat, według naszego uznania, poprzez naprawę lub wymianę wadliwego towaru albo w siedzibie Kupującego, albo poprzez dostawę zgodnie z uzgodnionym INCOTERM towaru, który ma być wymieniony, wszystko to zawsze według naszego uznania.

5. Koszty robocizny wynikające i związane z naprawą wady obciążają nas tylko w takim zakresie, w jakim producent danego towaru je zwraca i pod warunkiem, że czas pracy jest zgodny z czasem ustalonym w tym zakresie przez producenta.

6. Wszystkie czynności wykonywane w ramach naszych postanowień gwarancyjnych odbywają się zasadniczo tylko w normalnych godzinach pracy. Jeżeli ze względu na działania Kupującego czynności te muszą być wykonane poza normalnymi godzinami pracy, dodatkowe koszty ponosi Kupujący.

7. Jeżeli nie dano nam wystarczającej możliwości usunięcia wady, wszelkie wynikające z tego koszty obciążają Kupującego.

8. Wszelkie koszty, które wykraczają poza zobowiązania opisane w poprzednich artykułach, jak np. koszty transportu, podróży i zakwaterowania, koszty robocizny, koszty demontażu i ponownego montażu, obciążają ryzyko i rachunek Kupującego.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem oraz za części zużywalne lub wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru i/lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi i konserwacji. Gwarancja nie obowiązuje również w przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar nie został zmontowany zgodnie z instrukcjami podanymi przy przekazaniu towaru do użytku i/lub gdy towar nie został przekazany do użytku zgodnie z instrukcją przekazania do użytku lub instrukcją montażu.

10. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli Kupujący lub osoby trzecie dokonały adaptacji dostarczonego towaru bez naszej pisemnej zgody.

11. Jeżeli Kupujący nie wypełni jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z zawartej z nami umowy lub nie wypełni takiego zobowiązania w sposób prawidłowy lub nieterminowy, nie jesteśmy związani żadną gwarancją. Jeżeli Kupujący bez naszej uprzedniej pisemnej zgody dokona demontażu, naprawy lub innych czynności na dostarczonym towarze, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają.

12. Jeżeli w celu wypełnienia obowiązku gwarancyjnego dokonamy wymiany towaru, to wymieniony towar staje się naszą własnością i w momencie wymiany należy go nam udostępnić.

 

K. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Po dostawie nasza odpowiedzialność ogranicza się najwyżej do zobowiązań gwarancyjnych zgodnie z artykułem J. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku dostarczonego towaru, chyba że z naszej strony wystąpiło rażące zaniedbanie lub zamiar. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze, w tym szkody następcze, utracone zyski, utracone oszczędności i szkody wynikające ze stagnacji przedsiębiorstwa.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub wady w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa, jeżeli czynności lub towary, do których te błędy lub wady mają zastosowanie, nie są odpłatne.

3. Jeżeli Kupujący rozwiąże umowę w całości lub w części na skutek rażącego zaniedbania lub umyślnego działania z naszej strony, nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty kwoty wyższej niż zwrot kosztów świadczenia zastępczego do wysokości wartości umownej niespełnionej lub rozwiązanej części umowy.

4. O ile odpowiedzialność nie jest wyłączona i bez uszczerbku dla postanowień niniejszego artykułu K.1 do K.3, nasza odpowiedzialność za szkody jest każdorazowo ograniczona do maksymalnie 50% kwoty zlecenia lub do maksymalnej kwoty 5.000,00 euro, jeśli kwota ta jest niższa od poprzedniej kwoty maksymalnej.

5. Ustalenia dotyczące odpowiedzialności zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych obowiązują również w odniesieniu do towarów, które nabywamy od osób trzecich i dostarczamy Kupującemu w stanie nieprzetworzonym, chyba że musimy zaakceptować dalsze ograniczenia ze strony producenta. W tym ostatnim przypadku obowiązują załączone szczególne warunki handlowe producenta.

6. Roszczenia odszkodowawcze wygasają, jeżeli Kupujący w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia faktów mogących stanowić podstawę roszczeń odszkodowawczych nie powiadomi nas i nie pociągnie nas do odpowiedzialności na piśmie z podaniem wszystkich istotnych danych. Jeżeli Kupujący zawiadomił nas i pociągnął do odpowiedzialności z zachowaniem postanowień zdania poprzedniego, roszczenie odszkodowawcze wygasa również wtedy, gdy Kupujący w ciągu sześciu miesięcy od zawiadomienia nie wniesie przeciwko nam powództwa do właściwej instytucji.

7. Ograniczenie odpowiedzialności wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązuje również na rzecz osób trzecich, które zostały przez nas zaangażowane do dostawy towaru.

8. Nigdy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, grzywny lub koszty nazwane w jakikolwiek inny sposób, które Kupujący ponosi, bezpośrednio lub pośrednio, z powodu anulowania jakiejkolwiek umowy przez nas, jeśli tak ze względu na istniejące, zmiany w istniejących lub tworzenie obowiązujących przepisów sankcji, jak wspomniano w punkcie N.2.

 

L. INDEMNICJA

1. Kupujący zabezpieczy nas przed wszelkimi roszczeniami pracowników lub przedstawicieli Kupującego lub osób trzecich z tytułu obrażeń ciała lub innych szkód, które są bezpośrednim lub pośrednim skutkiem użycia lub zastosowania przez nas, z naszej strony lub w naszym imieniu towarów i projektów, badań doradztwa lub innych usług dostarczonych Kupującemu.

 

M. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa w odniesieniu do własności przemysłowej i intelektualnej naszych towarów. Pod pojęciem towaru rozumie się: oferty, projekty, zdjęcia, rysunki, modele (testowe), oprogramowanie itp. Prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej i intelektualnej do wyżej wymienionych towarów pozostają naszą własnością niezależnie od tego, czy koszty ich wytworzenia obciążają rachunek Kupującego. Opisane powyżej towary nie mogą być kopiowane, wykorzystywane lub pokazywane osobom trzecim bez naszej wyraźnej zgody. W przypadku naruszenia tych zobowiązań Kupujący ponosi karę w wysokości 5.000,00 euro za każde naruszenie i za każdy dzień jego trwania, bez uszczerbku dla naszego prawa do dochodzenia pełnego odszkodowania. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu opisanego powyżej towaru w terminie przez nas wyznaczonym. Koszty z tym związane obciążają Kupującego.

2. Kupujący nie może dokonywać częściowych lub całkowitych zmian dostarczonego towaru, nadawać mu innej nazwy handlowej lub opakowania, ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać danej marki i/lub rejestrować jej we własnym imieniu.

N. SANKCJE

1. Kupujący nie będzie dostarczał, sprzedawał, eksportował ani przemieszczał żadnych towarów, usług ani informacji dostarczonych lub przekazanych przez nas innym stronom lub krajom, jeśli nie jest to w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami organów zarządzających, takimi jak, między innymi, sankcje gospodarcze i ograniczenia handlowe ustanowione przez rząd holenderski, Unię Europejską lub Stany Zjednoczone Ameryki.

2. Każde naruszenie warunków wymienionych w punkcie N.1. będziemy uważać za poważne naruszenie wszelkich umów pomiędzy nami a Kupującym i będzie ono dla nas wystarczającym powodem do natychmiastowego rozwiązania wszelkich umów pomiędzy nami a Kupującym. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia lub anulowania każdej nowej lub trwającej umowy lub porozumienia, jeśli uważamy, że jej wypełnienie naruszyłoby jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy holenderskiego lub innego rządu.

 

O. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1. Niniejsze ogólne warunki i wszystkie nasze oferty oraz umowy zawarte pomiędzy nami a Kupującym, a także wynikające z nich porozumienia, podlegają prawu holenderskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy i/lub dalszych umów wynikających z niniejszej umowy, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnych konsultacji, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla okręgu, w którym znajduje się nasza siedziba, bez uszczerbku dla naszego prawa do rozstrzygnięcia sporu zgodnie z Regulaminem Holenderskiego Instytutu Arbitrażowego (NAI) w Rotterdamie.

 

P. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku umowy konsumenckiej prowadzonej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, osoba prywatna ma prawo do odstąpienia od umowy (lub jej części) i zwrotu towaru w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia, w którym osoba prywatna lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez osobę prywatną wejdzie w fizyczne posiadanie towaru lub: a) Gdy osoba prywatna zamówiła kilka towarów w jednym zamówieniu: od dnia, w którym weszli Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru; b) Gdy zamówienie składa się z jednego towaru, który jest dostarczany w kilku częściach:  od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniej dostawy lub towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniej dostawy lub towaru; c) W przypadku dostawy regularnie powtarzających się towarów w określonym czasie: od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie pierwszego towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie pierwszego towaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

- usługi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą osoby prywatnej i przy jednoczesnym przyjęciu do wiadomości, że utraci ona prawo odstąpienia od umowy, gdy umowa zostanie przez nas w pełni wykonana;

- dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i zostały wyprodukowane na podstawie osobistego wyboru lub według specyfikacji klienta, lub towarów, które zostały wyraźnie dostosowane do osobistych wymagań klienta;

- dostawy towarów, których data ważności wygasa w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy (np. artykuły spożywcze);

- dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu;

- dostawa nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu.

 

Q. OBOWIĄZKI OSOBY PRYWATNEJ W OKRESIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W okresie odstąpienia od umowy osoba prywatna powinna obchodzić się z towarami i ich opakowaniem z należytą starannością. Rozpakowuje lub używa towarów wyłącznie w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. Zasadniczo osoba prywatna może korzystać z towarów tylko w taki sam sposób, w jaki robiłaby to w sklepie.

2. Osoba prywatna ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru wynikającą z obchodzenia się z nim w sposób naruszający ust. 1 niniejszej klauzuli.

 

R. POWOŁANIE SIĘ NA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I KOSZTY

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, osoba prywatna informuje nas w terminie odstąpienia od umowy, korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. 2. Osoba prywatna ma obowiązek zwrócić towar lub przekazać go nam (lub naszemu przedstawicielowi) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym poinformowała nas zgodnie z ust. 1.

2. Osoba prywatna jest zobowiązana do zwrotu towaru wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, w miarę możliwości w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Ryzyko i ciężar dowodu dotyczące terminowego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na osobie prywatnej. Osoba prywatna musi udowodnić, że zwróciła towar w terminie, np. przedstawiając potwierdzenie nadania przesyłki.

4. Osoba prywatna ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5. Jeżeli na życzenie osoby prywatnej świadczenie usług zostanie rozpoczęte w okresie odstąpienia od umowy, osoba prywatna będzie musiała zapłacić nam stosowne odszkodowanie w wysokości odpowiadającej ilości usług świadczonych do momentu, w którym osoba prywatna poinformuje nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym odszkodowanie to będzie proporcjonalne do całkowitej wartości usług objętych umową.

 

S. NASZE OBOWIĄZKI W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zwracamy wszystkie otrzymane od osoby prywatnej płatności, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. O ile nie zaproponujemy, że odbierzemy towar, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zwrotu wszystkich towarów zwracamy całą cenę zakupu łącznie z kosztami dostawy i/lub kosztami płatności. W przypadku zwrotu tylko części towaru, zwrócimy tylko cenę zakupu za ten towar.

2. Zwrotu dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyła osoba prywatna przy pierwotnej transakcji, chyba że osoba prywatna wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie.

3. Gdy osoba prywatna wybrała sposób dostawy droższy niż standardowy.

4. Ryzyko zwrotu towaru leży po stronie osoby prywatnej.

© VONROC 2023